bg

Европейски проект с. Атия, общ. Созопол
11.02.2013

ЦНСТ с. Атия, общ. Созопол

"ПОМА ГРУП" ЕООД изпълнява проект по

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/1.1-12/2011

„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/002

Възложител Община Созопол

 "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в с. Атия, общ. Созопол".

 

За контакти